Notulen algemene ledenvergadering d.d. maandag 9 december 2019

28.01.2021

In dit bericht zijn de notulen van de laatste ALV van 9 december 2019 terug te lezen.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. maandag 9 december 2019

Aanwezig: 55 leden incl. bestuur

Met kennisgeving afwezig:  Ad Buijs, Koos en Wil Pulleman, Wim le Comte

Opening:

De voorzitter heet alle leden welkom en vraagt 1 minuut stilte uit respect voor de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden: Piet Knöps, Leen Knöps, Goof Kroon, John van de Berg, Jan Pollemans en Nier winkels.

Notulen jaarvergadering 20181123:

De notulen van de ALV van november 2018 worden in orde bevonden.

Financieel overzicht:

Penningmeester Jan Dirkx presenteert de cijfers met gebruikmaking van het projectiescherm. Het boekjaar laat een negatief saldo zien. De grondslag van de verminderde financiële resultaten zijn de sterk teruggelopen contributie (plm. € 9000) en minder kantine inkomsten (plm € 8000).

Er worden kanttekeningen geplaatst door o.a.  Leo Arensman en Ton Wols over de kosten van de kleding. Die zijn aanzienlijk en de verzorging van de ontvangen kleding door de leden laat nog al eens te wensen over. Het is ook niet de bedoeling dat DBGC-kleding wordt gebruikt voor privédoeleinden. Mike Jacobs oppert het idee borg te vragen voor geleverde kleding.

De contributie-inning door ClubCollect zou voor € 1,00 per lid de penningmeester en boekhouder moeten ontzorgen. In de praktijk levert dat(nog) niet het gewenste resultaat op. Als er geen verbetering optreedt gaan we stoppen met ClubCollect en zelf weer incasseren.

Verslag kascontrolecommissie:

Namens de kascontrolecommissie wordt het bestuur door Leo Arensman decharge verleend. De cijfers zijn verre van rooskleurig, maar op zich wel in orde bevonden.

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie:

Mike Jacobs volgt Leo Arensman op in de kascontrolecommissie.

Bestuursverkiezing:

Aftredend voorzitter René van den Berg wordt herkozen. Er zijn geen tegenkandidaten. De herkozen voorzitter geeft aan dat hij aanblijft tot de renovatie is voltooid. Dus de vereniging kan voorbereidingen treffen om een opvolger te werven.

De vacature bestuurslid accommodatiezaken blijft vacant, maar er is hoop op een spoedige invulling.

Verbouwingsplannen accommodatie:

De gemeenteraad is na een jarenlang traject eindelijk akkoord over de harmonisatie van de voetbalclubs. Er is 6,6 miljoen uitgetrokken om alle voetbalaccommodaties op een kwalitatief aanvaardbaar en gelijk kwaliteitsniveau te brengen. De renovatie bij DBGC van gebouwen, velden en afrasteringen is begroot op 1,4 miljoen euro. Beoogd wordt bij ons zo snel mogelijk de renovatie van de opstallen ter hand te nemen. De plannen liggen klaar. Als de renovatie start, zullen er nog portocabins moeten worden bijgeplaatst. Dit waarschijnlijk op het trainingsveld.
De voorzitter kan plattegronden en tekeningen laten zien hoe het moet gaan worden. De gerenoveerde kleedaccommodatie zal worden verbonden met de kantine door een overdekte gang met veel lichtinval. In de plannen is uitgegaan van gasloze installaties. De renovatie van de opstallen is begroot op plm. 9 ton.
Waarschijnlijk zal er een aanbesteding volgen van dit project. De vergunningen worden z.s.m. aangevraagd.
De gemeente wil van de clubs een bijdrage van plm. 10% vrijwilligerswerk bij de verschillende renovaties. Als het harmonisatietraject is voltooid wil de gemeente de voetbalclubs gaan privatiseren.

Rondvraag en mededelingen

DBGC heeft een boete gehad naar aanleiding van rapportage van een scheidsrechter over grof en bedreigend taalgebruik. Dat doet de reputatie van onze club geen goed. Het bestuur vindt dat niet alleen zij, maar alle leden hierin een verantwoordelijkheid hebben.

Sluiting:

Voorzitter René van den Berg dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en belangstelling.

Nieuwsoverzicht
© s.v. D.B.G.C Ontwikkeld en gesponsord door: Quest Media. Onderhoud: WeDesignIt